آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

چگونه خوب گوش دهیم

ارتباط ‌مؤثر با خوب گوش دادن

ارتباط یک‌سویه و یک‌طرفه هرگز ارتباط خوبی نیست. اگر کسی گوش ندهد و شنونده نباشد، ارتباط خوبی شکل نمی‌گیرد. در اینجا به چند راهنمایی برای خوب گوش دادن می‌پردازیم. ارتباط ‌مؤثر با خوب گوش دادن با تمام وجود متمرکز شوید تلویزیون را خاموش‌کنید، تلفن را کنار بگذارید، صداهای محیط…