آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

همگام شدن با خواسته‌‌ها

هماهنگ کردن خود با خواسته‌ها

جان لنون گفته است: زندگی رویدادی است که هنگام برنامه‌ریزی برای مواردی دیگر، رخ می‌دهد. می‌دانم  گاهی آن‌قدر مشغول انجام دادن کاری می‌شوید که هرگز فرصت لذت بردن از نتایج کارهای دیگرتان را ندارید. شادی شما در زندگی به هماهنگی و تعادلتان بستگی دارد. انجام دادن وظایف دیگران انجام دادن وظایف دیگران که…