آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

هماهنگ ذهن

هماهنگ کردن ضمیر ناخودآگاه با ذهن خودآگاه به روش NLP

در اصل این تمرین به شما کمک می‌کند که بخش‌های درگیر در تناقض را شناسایی و هدف اصلی آن‌‌ها را پیش از ایجاد هماهنگی میان آن‌ها شناسایی کنید. وقتی روی یکپارچه کردن این بخش‌ها کار می‌کنید، نکات زیر را در ذهن داشته باشید: تلاش کنید سؤال‌های منفی را به مثبت تبدیل کنید. برای مثال اگر…