مرور برچسب

نیازهای مازلو

سلسله‌مراتب نیاز‌های مازلو چیست؟

سلسله‌مراتب نیاز‌های مازلو (هرم مارلو) نیازهای انسانی را مشخص می‌سازد و توضیح می‌دهد چه عواملی به اشخاص انگیزه می‌دهند. آبراهام مازلو، یکی از پیشگامان حرکت بالقوه انسان‌ها، درزمینهٔ انگیزه دادن به اشخاص مطالعات جالبی صورت داده است. برای او جالب بود که چه عواملی به انسان‌ها انگیزه می‌دهند تا…