مرور برچسب

نه

تبدیل شدن به انسان قدرتمند با تقویت قدرت نه گفتن

شما باید همانند یک کوه قدرتمند باشید؛ اما چگونه چطور؟ راه‌های زیادی برای تبدیل‌شدن به یک انسان قدرتمن وجود دارد. اما در این مقاله می‌خواهم تمرکز را روی قدرت نه گفتن بگذارم. یک انسان قدرتمند همیشه می‌تواند به‌قول‌معروف گلیم خود را از آب بیرون بکشد. تجربه و مطالعه زیاد 2 کلید مهم برای…