مرور برچسب

قدرت مغز

استفاده از قدرت دونیم کره مغز

انتخاب‌ها و اقدامات عملی‌تان باعث می‌شود به نتایج خاصی برسید. انتخاب‌ها و اقدامات عملی به نوع فکر کردن و استفاده از قدرت مغز بازمی‌گردد. تا زمانی که نوع فکر کردنتان را عوض نکنید، تقریباً با همان نتایجی مواجه می‌شوید که همیشه با آن‌ها مواجه شده‌اید چراکه در این حالت اقدامات عملی و…