آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

شناسایی احساسات

شناسایی احساسات درونی انسان

خیلی وقت‌ها می‌دانید که وقت تغییرات فرارسیده است، چون احساستان به شما چنین چیزی می‌گوید. هنگامی‌که ناراحتی‌ها انگیزه‌ی تغییرات هستند، ممکن از موارد زیر را تجربه کنید: آزردگی اندوه خشم جدایی به‌شدت این احساسات در وجودتان توجه کنید. این احساسات تا چه اندازه تعادل را از زندگی‌تان خارج…