مرور برچسب

شناسایی احساسات

شناسایی احساسات درونی انسان

خیلی وقت‌ها می‌دانید که وقت تغییرات فرارسیده است، چون احساسات به شما چنین چیزی می‌گویند. هنگامی‌که ناراحتی‌ها انگیزه‌ی تغییرات هستند، ممکن از موارد زیر را تجربه کنید: آزردگی اندوه خشم جدایی به‌شدت این احساسات در وجودتان توجه کنید. این احساسات تا چه اندازه تعادل…