مرور برچسب

سد موفقیت

برچسب‌گذاری منفی عاملی خطرناک برای موفقیت

یکی از مهمترین عامل موفقیت انسان‌ها برچسبگذاری آن‌ها بر روی خود است آیا شما از برچسب‌گذاری منفی استفاده می‌کنید یا برچسب‌گذاری مثبت؟ چرا بعضی از انسان‌ها موفق‌ و بعضی از انسان‌ها ناموفق هستند؟ چه تفاوتی وجود دارد؟ در این مقاله می‌خواهم در مورد یکی از سدهایی که مانع پیشرفت انسان می‌شود…