مرور برچسب

دیگران چگونه فکر می‌کنند؟

تمرین شنیدن اینکه که دیگران چگونه فکر می‌کنند

انسان‌ها به شکل طبیعی راه‌های متفاوت دریافت اطلاعات را همراه هم به کار می‌برند و هم‌زمان علاقه دارند به یکی از این راه‌ها نسبت به راه‌های دیگر توجه و علاقه بیشتری نشان دهند. چگونه می‌توانید متوجه شوید که شما یا دیگران به کدام‌یک از این راه‌ها، علا‌قه‌ی بیشتری دارید؟ برای درک این نکته به آزمون جالب…