آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

دیگران چگونه فکر می‌کنند؟

تمرین شنیدن اینکه که دیگران چگونه فکر می‌کنند

انسان‌ها به شکل طبیعی راه‌های متفاوت دریافت اطلاعات را همراه هم به کار می‌برند و هم‌زمان علاقه دارند به یکی از این راه‌ها نسبت به راه‌های دیگر توجه و علاقه بیشتری نشان دهند. چگونه می‌توانید متوجه شوید که شما یا دیگران به کدام‌یک از این راه‌ها، علا‌قه‌ی بیشتری دارید؟ برای درک این نکته به آزمون جالب…