مرور برچسب

خالی کردن ذهن

چگونه ذهن خود را پاک‌سازی کنیم؟

ما در زندگی روزمره خود غرق شدیم و در یک دایره زندگی می‌کنیم و به دور خود می‌چرخیم و خیلی هم علاقه زیاده به تغییر و تحول در زندگی خوددارم و این تغییر شکل نمی‌گیرد، وقتی ذهن شما در انباری از فکرهای پوچ و بی‌ارزش قرار دارد هیچ تغییر در شما ایجاد نمی‌شود. یک مثال شما آشغال‌هایتان را کجا…