مرور برچسب

تنظیم اهداف

تمرین اولویت بندی ارزش‌ها

ارزش‌های موردنظر شما نیز فیلتر‌هایی هستند که به‌صورت ناخودآگاه عمل می‌کنند. البته اثر ارزش‌ها در رفتار‌های شما از برنامه‌ریزی‌های ذهنی کمتر است. ارزش‌های شما مواردی هستند که از پدر و مادر و دوستان نزدیکتان کسب می‌کنید. ارزش‌ها موجب انگیزه یافتن برای انجام کاری می‌شوند. ارزش‌ها همچنین…