آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

تمرین

تمرین متمرکز شدن روی بخشهای مثبت

اگر به عمق وجودتان بروید، هر یک از بخش‌های متناقض در وجودتان چیزی را می‌خواهد که برایتان مهم است. آن بخش از وجودتان که در امتحان کمترین نمره را گرفت به دنبال موفقیت است و به همین شکل آن بخش از وجودتان که می‌خواهد در مصاحبه‌ی شغلی قبول شوید هم به دنبال موفقیت است. این فعالیت باعث می‌شود روی قصد…