مرور برچسب

تغییر فکر

چگونه چهارچوب‌ ذهنی را تغییر دهیم

تفکر سازنده تفکر سازنده به معنی جست‌وجوی راه‌حل‌های علمی و مثبت به‌جای این است که اجازه دهید ترس و اضطراب شمارا عقب نگه دارد. وقتی تفکر سازنده دارید، زندگی را از چهارچوب خاصی می‌بینید. تجربه‌های گذشته و تأثیر دیگران، شمارا وادار می‌کند چهارچوب خاصی را انتخاب کنید که از راه آن، جنبه‌های متفاوت…