مرور برچسب

تغییر دیدگاه

تغییر دیدگاه در روابط + تمرین ان ال پی

این درواقع تمرینی است که پایه‌گذار آن رابت دیلتز بوده است. در این تمرین موقعیت‌های ادراکی و دیدگاه‌های مختلفی را تجربه می‌کنید. نکته‌ی مهم این است که مشکل یا اختلافی که در حال تجربه‌ی آن هستید، در حقیقت بازتابی از خود شماست و اینکه چگونه با خود ارتباط دارید، به‌جای اینکه به فرد مقابل مربوط…