آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

بهتر بودن

لطفا در کارها بهترین باشید

آیا مهم است که در هر کاری که می‌کنید بهترین باشید شایستگی در انجام کاری گاهی می‌تواند هدفی مهم برایتان باشد اما همیشه می‌توانید بهتر از چیزی کی هستید باشید و اگر می‌خواهید بهترین باشید باید مواردی دیگر را در زندگی‌تان نادیده بگیرید و فراموش کنید. مرحله اول اشتیاق دارید برای یادگیری آماده‌اید و…