مرور برچسب

برسی نیازهای احساسی

شناخت نیاز‌های احساسی

اولین مرحله در طرح‌ریزی نقشه راه، شناختن نیاز‌های احساسی‌تان است. این نیاز‌ها مواردی است که شمارا خوشحال می‌کند. برخی از نیاز‌های احساسی‌تان ممکن است موارد زیر باشند. امنیت و اطمینان داشتن دوست داشته شدن حس آرامش و راحتی داشتن احساس مهم و خاص بودن تجربه‌ی مواردی جدید و…