آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

بررسی اعتماد‌به‌‌نفس

بررسی اعتماد‌به‌‌نفس در انجام کارها

مارک تو‌این معتقد بود که هر یک از ما در خود این توانمندی راداریم تا به هدف‌ها و رؤیاهایمان تحقق‌بخشیم. آنچه ما نداریم این بینش و درایت است. به‌عبارت‌دیگر، این اشخاص به دید مثبت به خود نگاه می‌کنند. این بدان معناست که آن‌ها می‌دانند چگونه خودشان را دوست بدارند. آن‌ها می‌دانند از چه جنبه‌های مثبتی…