مرور برچسب

باور موفقیت

دیدگاهی‌ که باعث می‌شود شما یک انسان موفق شوید

دیدگاه شما درباره‌ موفقیت چیست؟ آیا شما یک انسان موفق هستید؟ چگونه می‌توان متوجه شد استعداد موفق شدن رادارم؟ سوالاتی زیاد از این قبیل که ذهن بیشتر از ما‌ را فراگرفته است؛ اما باید اول‌ازهمه چیز بدانید که موفقیت یک‌شبه به دست نمی‌آید اما می‌توان روند آن را با اصول و قوانین موفقیت سرعتی‌تر کرد.…

باور‌های ما چگونه شکل می‌گیرند

باور‌های، انسان یعنی همه چیز آن، اگر منابع کافی دارید، انگیزه‌تان به‌اندازه‌ی کافی قوی است و یا باور دارید می‌توانید کاری را انجام دهید، برنامه‌ریزی برای آن سودمند خواهد بود. تاریخ پر از مردان وزنانی که برخلاف انتظار همگان، از موانعی سخت گذشته‌اند و به هدف‌هایشان رسیده‌اند. همگی این افراد نکته…