مرور برچسب

ارتباط

راز نفوذ در دیگران با استفاده از کلمات

راز نفوذ در دیگران با استفاده از کلمات چگونه است؟ در جلسات آموزشی‌مان معمولاً شیوه‌ی ارائه‌ی مطالب را آزمایش و مشاهده می‌کنیم که چگونه گروه‌های مختلف به‌سرعت و ساده با افرادی که دارای ترجیح‌های حسی مانند خود هستند، صمیمی می‌‌شوند. این افراد بر این باور‌ند که صحبت کردن باکسانی که هم‌زبان آن‌ها هستند…