مرور برچسب

احساس مثبت

چگونه احساس خود را تغییر دهیم؟

سپاسگزاری به‌طور خاص باعث می‌شود همراه جریان زندگی پیش بروید و موارد خوب بیشتری را به زندگی‌تان فراخوانید. هر احساس مثبتی، احساس‌های مثبت دیگری را همراه خودش می‌آورد. آیا می‌دانستید که در حالت کلی ۶۰ ‫ تا ۸۰ درصد از احساس‌های شما منفی هستند؟ منظورم از منفی، احساس‌هایی است که سودی ندارند.…