مرور برچسب

آشفتگی

تأثر تنش و آشفتگی بر روی انسان

روش ساده برای شناخت تنش، این است که توانایی‌تان را عمل به درخواست‌هایی که از شما می‌شود، در نظر بگیرید. زمانی که درخواست‌ها با توانایی شما برابرند، آنچه را «فشار» نامیده می‌شود، تجربه می‌کنید. فشار انگیزه ایجاد می‌کند و بعضی افراد براثر آن پیشرفت می‌کنند. بااین‌حال زمانی که توانایی شما برای…