تمرین متمرکز شدن روی بخشهای مثبت

اگر به عمق وجودتان بروید، هر یک از بخش‌های متناقض در وجودتان چیزی را می‌خواهد که برایتان مهم است. آن بخش از وجودتان که در امتحان کمترین نمره را گرفت به دنبال موفقیت است و به همین شکل آن بخش از وجودتان که می‌خواهد در مصاحبه‌ی شغلی قبول شوید هم به دنبال موفقیت است. این […]
This post is only available to members.
این مقالات را هم بخوانید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات فقط برای کاربران پادشاهی قابل مشاهده است